Co zrobić, gdy pozwolenie na budowę domu wygasło?

Jeśli nie rozpocząłeś planowanej przez siebie budowy w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia, możesz się zdziwić, gdy okaże się, że jest ono już nieważne. Co należy zrobić w takim wypadku?

Rozpoczęcie budowy po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna (czyli upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji), jest samowolą budowlaną. Tak samo jest w wypadku wznowienia robót po ponad 3-letniej przerwie. Wynika to z treści art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego obowiązującego w 2018, podobnie jak w roku ubiegłym. Lepiej nie narażać się na problemy związane z legalizacją samowoli i – jeśli pozwolenie na budowę faktycznie wygasło – wystąpić o nową decyzję.

Pozwolenie na budowę wygasa samoistnie i nie jest możliwe jego przedłużenie, niezależnie od przyczyny. Dowodem nierozpoczęcia robót lub ich przerwania są zwykle zapisy w dzienniku budowy. Oznacza to, że jeśli inwestor będzie przeprowadzał prace na przykład co 2,5 roku i wpisywał daty ich wykonania do dziennika budowy, to pozwolenie na budowę nie wygaśnie, choćby trwała ona wiele lat. Dziennik budowy to dowód, który może jednak zostać podważony – przez oświadczenie kierownika budowy (że wpisane roboty w rzeczywistości nie były przeprowadzane) albo inwestora (że prace budowlane trwały z pominięciem wpisów do dziennika).

W takim wypadku trzeba uzyskać nowe pozwolenie na budowę. W tym celu należy ponownie udać się do starostwa powiatowego i złożyć wniosek na aktualnym papierze urzędowym. Aby to zrobić potrzebne nam będą cztery egzemplarze projektu, oświadczenie o prawie do nieruchomości, aktualne zaświadczenie o wpisie osoby wykonującej projekt na listę izby samorządu zawodowego oraz decyzja o warunkach zabudowy. Może się zdarzyć, że pojawi się konieczność aktualizacji projektu ze względu na zmiany przepisów prawa budowlanego. Konieczne jest więc dowiedzenie się, czy nie został uchwalony nowy plan zagospodarowania terenu, nie uległy zmianom przepisy techniczno – budowlane, posiadane przez nas opinie i uzgodnienia nadal są ważne oraz czy mapa, na której sporządzony został projekt zagospodarowania terenu nadal jest aktualna.