Budowa szamba – formalności i normy


Prace budowlane wiążą się z koniecznością zastanowienia się, w jaki sposób zamierzamy odprowadzać ścieki. Zdarza się czasami, że jedynym rozwiązaniem jest budowa szamba. W takich sytuacjach konieczne jest jednak dostosowanie się do pewnych norm oraz wypełnienie obowiązkowych formalności.

Normy

Jeśli w okolicy, w której chcemy zbudować dom nie ma kanalizacji lub znajduje się ona z dala od innych zabudowań, stajemy przed wyborem – zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków (jeśli pozwalają na to warunki) czy zdecydować się na bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Musimy jednak spełnić pewne warunki. Zdarza się, że sposób rozwiązania kwestii nieczystości jest narzucony w pozwoleniu na budowę, lub przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w pobliżu domu znajduje się sieć kanalizacyjna, to – zgodnie z warunkami zabudowy wydanych przez starostę – właściciele okolicznych domów mają obowiązek podłączenia się do niej. Jeśli budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, realizacja obowiązku właścicieli następuje poprzez budowę zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, spełniając określone wymagania. Tak więc pierwszą przesłanką do budowy szamba jest brak sieci kanalizacyjnej na działce. Zbiorniki szamba mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, laminatów, betonu czy żelbetonu. Warunkiem niezbędnym jest jednak zawsze szczelność zbiornika.

Wybór miejsca

Podczas wybierania miejsca na szambo należy dostosować się do przepisów, które dokładnie określają, gdzie można umieścić zbiornik. Szambo może być usytuowane niemal na każdej działce. Konieczne jest jednak zachowanie odpowiedniej odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki. Jego odległość od okien i drzwi budynku mieszkalnego powinna wynosić minimum 5 m. Ponadto powinno ono znajdować się co najmniej 15 m od studni i 7,5 m od granicy działki.

Formalności

Zdarza się, że aby móc zbudować szambo, wystarczy otrzymać odpowiednią decyzję. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy jego pojemność wyniesie 8-10 m3. . Wystarczy wówczas na 21 dni przed zamierzonym terminem budowy zbiornika zgłosić na odpowiednim formularzu w starostwie lub innym organie administracji architek­toniczno-budowlanym zamiar jego montażu. Inaczej sprawa wygląda w przypadku budowy szamba o pojemności większej niż 10 m3. Takie przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na zgodę.